Jak dražit

na webu Dobrovolné dražby - portál dražeb

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽÍVÁNÍ PORTÁLU WWW.DM-DRAZBY.CZ A POSTUP PŘI REGISTRACI ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH DRAŽBÁCH

 

I.

Jak se zúčastnit dražby

Dražby probíhají na portálu www.dm-drazby.cz Zde si prosím nejprve prostudujte všeobecné obchodní podmínky pro užívání portálu umístěné pod odkazem www.dm-drazby.cz/jak-drazit

 

Postup pro účast na dražbě je jednoduchý. Prohlédněte si předmět dražby, o který máte zájem, zaregistrujte se na portále www.dm-drazby.cz, přihlaste se do konkrétní dražby, zaplaťte dražební jistotu a můžete dražit.

 

Pamatujte, že registraci je nutno provést v dostatečném předstihu. Po registraci je potřeba vyplnit registrační formulář, na něm úředně ověřit podpis a doručit jej administrátorovi portálu (společnost DM RESTART s.r.o., se sídlem Opavská 522/5, Krnov, PSČ 794 01, IČO 05790948, společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. značkou C69113/KSOS) v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami. Jakmile administrátor ověří Vaší totožnost, můžete se zapsat do kterékoli elektronické dražby na portále www.dm-drazby.cz a složit dražební jistotu. Platnost registrace není časově omezena (dokud u Vás nedojde ke změně údajů) a umožňuje přihlášení do všech dalších dražeb.

 

Pro aktivní účast na elektronických dražbách tak je zapotřebí splnit následující podmínky:

 1. registrace
 2. ověření registračního formuláře
 3. přihlášení k dražbě
 4. uhrazení dražební jistoty

 

Poté Vás čeká:

 1. schválení – připuštění do dražby dražebníkem
 2. průběh dražby
 3. vrácení dražební jistoty, pokud věc nevydražíte (v tom případě pro Vás účast na dražbě končí); nebo
 4. úhrada nejvyššího příklepu a vydání potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby, pokud předmět dražby vydražíte
 5. předání předmětu dražby

 

II.

Postup při registraci

 

Podmínkou účasti v elektronické dražbě je registrace účastníka prostřednictvím jeho žádosti zadané přes elektronický dražební systém a zřízení uživatelského účtu. Účastník při registraci postupuje dle instrukcí při registraci.  Při registraci je zájemce o účast v elektronické dražbě povinen vyplnit v žádosti minimálně tyto údaje: 

 

 1. Fyzická osoba: jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště (jak je uvedena v OP), bankovní spojení, emailovou adresu, číslo občanského průkazu (dále též „OP“) telefonické spojení a státní příslušnost; 
 2. Právnická osoba: firmu, IČO, sídlo, bankovní spojení, zastoupení (jméno a příjmení), datum narození zástupce a jeho trvalé bydliště (jak je uvedeno v OP), e-mailovou adresu, telefonické spojení;

 

 1. Klikněte na odkaz „REGISTRUJTE SE“ v pravé horní části menu portálu www.dm-drazby.cz

 1. Vyplňte přihlašovací údaje, a zvolte si heslo. Heslo je tvořeno sekvencí alespoň osmi alfanumerických znaků, z nichž minimálně jedno písmeno musí být velké. Poté zvolte druh registrace, jak se chcete dražby účastnit (fyzická osoba nepodnikající; fyzická osoba podnikající/právnická osoba)

  

 

Zvolený registrační formulář vyplňte pravdivě, včetně diakritiky. Údaje před potvrzením registrace pečlivě zkontrolujte, neboť tyto slouží k jednoznačné a nezpochybnitelné identifikaci dražitele/účastníka dražby a v případě dražby nemovité věci slouží tyto údaje jako podklad pro zápis vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí. Vyplněním údajů a potvrzením správnosti zadané emailové adresy dojde ke zřízení uživatelského účtu. Zájemce je povinen při registraci vyplnit všechny požadované údaje, jinak k registraci nedojde. Zájemce je při registraci povinen prohlásit, že zadané údaje jsou pravdivé, aktuální a úplné. Před odesláním registrace je zájemce povinen seznámit se s všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) a zásadami zpracování osobních údajů, přičemž odesláním registrace zájemce potvrzuje, že s VOP vyslovuje souhlas a zavazuje se je dodržovat. Bez vyslovení souhlasu s VOP k registraci zájemce nedojde. Po zadání všech údajů klikněte na odkaz „REGISTROVAT SE“

 

 

 1. Na Vámi zadanou emailovou adresu budou následně odeslány instrukce pro dokončení registrace. Potvrďte prosím odkaz pro aktivaci, který Vám bude doručen na emailovou adresu. Tímto způsobem svou registraci úspěšně dokončíte a získáte status registrovaného účastníka dražby.

 

VIDEONÁVOD PRO REGISTRACI LZE SHLÉDNOUT NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZU:

https://www.youtube.com/watch?v=WrsQk5leQMA

 

 1. Hodlá-li více osob nabýt jeden předmět dražby do podílového spoluvlastnictví, registruje se jeden z nich na Portálu shora popsaným způsobem. Registrace zbývajících osob se provede vyplněním jejich údajů do přihlášky k elektronické dražbě. Registraci společného vlastnictví je nutno provést pro každou konkrétní elektronickou dražbu samostatně.

 

 1. Po registraci si můžete vybírat na Portále ze seznamu dražeb, ve kterých máte zájem se zúčastnit. Dražebník je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o účast v dražbě zaslat účastníkovi dražby na adresu jeho elektronické pošty uvedenou při registraci podrobnosti týkající se účasti na elektronické dražbě, zejména pak základní informace o elektronické dražbě, o způsobu prokázání totožnosti účastníka dražby a způsobu složení dražební jistoty, pokud je požadována. Za registrovaného účastníka se tak považuje osoba, která se zaregistrovala na Portálu a zřídila si uživatelský účet. Tato osoba nemá možnost se aktivně účastnit elektronické dražby jako dražitel.

 

VIDEONÁVOD PRO REGISTRACI DO KONRÉTNÍ DRAŽBY LZE SHLÉDNOUT NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZU:

https://www.youtube.com/watch?v=WrsQk5leQMA

 

 

III.

Ověření totožnosti zájemce o dražbu

 

Každý účastník dražby, včetně osob jednajících za ně či jejich jménem, je povinen dražebníkovi doložit svou totožnost. Doklady o prokázání totožnosti schvaluje pouze dražebník. Dražební vyhláška může dále vyžadovat předložení dokladu prokazujícího způsobilost nabýt předmět dražby (např. předložení platného zbrojního průkazu v případě dražby střelných zbraní).

 

Totožnost účastníka je ověřována prostřednictvím Formuláře označeného jako Formulář pro ověření dražitele FO v případě fyzických osob, nebo Formulář pro ověření dražitele PO v případě právnických osob (dále též „Formulář“).

 

Formulář vyplňte a nechte na něm ověřit podpis. Poté Formulář odešlete dražebníkovi (v případě manželů jsou na Prohlášení nezbytné úředně ověřené podpisy obou manželů) následujícím způsobem:

 1. v listinné podobě zaslané doporučeně na dodejku na adresu dražebníka uvedenou ve virtuální dražební síni, anebo 
 2. v elektronické podobě vytvořené autorizovanou konverzí dokumentů s úředně ověřeným podpisem zájemce na Prohlášení (v případě manželů jsou nezbytné úředně ověřené podpisy obou manželů) do datové schránky dražebníka jejíž ID bude uvedeno ve virtuální dražební síni;
 3. podepsaným Prohlášením, které účastník naskenuje do jediného souboru ve formátu PDF a k tomuto souboru připojí uznávaný elektronický podpis a zašle na email dražebníka uvedený ve virtuální dražební síni;

 

Právnická osoba je povinna k Formuláři s úředně ověřeným podpisem přiložit i aktuální originální výpis z obchodního rejstříku, či jiného adekvátního rejstříku. Tento výpis nesmí být starší tří měsíců od data vystavení.

 

VIDEONÁVOD PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE LZE SHLÉDNOUT NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZU:

https://www.youtube.com/watch?v=WrsQk5leQMA

 

IV.

Aktivace účtu zájemce – ověřený zájemce

 

Po předání nebo doručení Formuláře výše uvedeným způsobem dražebník bez zbytečného odkladu zájemce na jeho elektronickou adresu vyrozumí, zda byla jeho totožnost ověřena, případně zda je potřeba doložit další doklady, nebo jinak odstranit vady předloženého Formuláře. Osoba, jejíž totožnost byla ověřena, možnost se aktivně účastnit elektronické dražby jako dražitel (pokud splnila další podmínky pro účast ve vyhlášené elektronické dražbě, zejména složila dražební jistotu, případně splnila ostatní podmínky stanovené dražební vyhláškou).

 

Od této chvíle se můžete přihlašovat do všech elektronických dražeb na Portále jako účastník dražby.

 

Po splnění dalších podmínek, mj. po složení dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, se můžete dražby účastnit.

 

V případě, že dojde ke změně údajů ve Formuláři (mj. příjmení, bydliště, číslo OP apod.), je registrovaný žadatel povinen neprodleně provést aktualizaci údajů ve svém účtu. V opačném případě se má za to, že údaje registrovaného žadatele jsou pravdivé a úplné.

 

Veškeré úkony účastníka (zejména činěná podání), které jsou činěná v elektronickém dražebním systému pod jeho uživatelským jménem a zvoleným heslem, se považují za úkony/jednání osoby, která je pod daným uživatelským jménem registrována. Účastník je povinen zabezpečit přístupové údaje, zejména uživatelské jméno a heslo před přístupem třetích osob a nese odpovědnost za případné zneužití, zejména se nemůže dovolávat toho, že se dražby nezúčastnil.

 

V.

Přihlášení k dražbě

 

Elektronickou dražbu zveřejňuje dražebník na Portálu. Od této chvíle se ověřený zájemce má možnost přihlásit do dražby.

 

VIDEONÁVOD PRO PŘIHLÁŠENÍ DO DRAŽBY LZE SHLÉDNOUT NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZU:

https://www.youtube.com/watch?v=WrsQk5leQMA

 

S přihlášením nečekejte na začátek dražby. Kdo se k dražbě nepřihlásí jako účastník dražby před zahájením dražby, nebude se moci dražby účastnit.

 

Tímto doporučujeme přihlásit se do dražby alespoň den před jejím konáním, nejpozději pak dvě hodiny před stanoveným začátkem dražby. V opačném případě se vystavujete riziku, že Vás dražebník nestihne do dražby připustit.

 

 1. Do dražby se přihlásíte tak, že kliknete v pravém horním rohu menu Portálu na odkaz „Přihlásit se

  

 

 

 1. Poté jako přihlašovací údaje zadejte svůj email uvedený při registraci a heslo. Poté klikněte na odkaz „Přihlásit

    

 

 1. Vyhledejte dražbu, které se chcete zúčastnit a klikněte na „detail dražby“. 

Z detailu dražby je možné získat informace o elektronické dražbě v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou, dále znalecký posudek předmětu dražby a v případě, kdy došlo k upuštění od dražby, také oznámení o upuštění od dražby. Na detailu dražby se zároveň zobrazuje doba zbývající do zahájení elektronické dražby a aktuální čas. 

 

Můžete se aktivně účastnit současně neomezeného počtu dražeb, pokud splníte podmínky jednotlivých dražeb dle dražebních vyhlášek.

 

 1. V detailu dražby zvolte druh přihlášení a klikněte na tlačítko „Účastnit se

 

 1. Dalším krokem v dokončení přihlášení je potvrzení, že Vaše registrační údaje jsou stále pravdivé a odsouhlasení „Čestného prohlášení účastníka veřejné dražby“, že není osobou vyloučenou z této dražby dle ustanovení § 3 ZVD. Pokud s čestným prohlášením souhlasíte, klikněte na odkaz „Ano“.

Čestné prohlášení účastníka (tj. účastníka, jehož totožnost byla ověřena) veřejné dražby dobrovolné vyplývá z ustanovení § 3 ZVD a má následující obsah:

 

Já, účastník dražby prohlašuji, že jako osoba fyzická (právnická) jsem osobou způsobilou k právnímu jednání a splňuji podmínky účastníka dražby, zejména tím že:

 

a) nejsem osobou vyloučenou z dražby ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, tedy že nejsem osobou, která nemůže nabývat vlastnictví a práv k předmětu dražby, nejsem osobou, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs/povoleno oddlužení nebo vůči níž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, ani nehodlám dražit za takovou osobu; nejsem osobou, u níž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže ani nehodlám dražit za takovou osobu; nejsem zaměstnanec živnostenského úřadu a zaměstnanec Ministerstva pro místní rozvoj ČR pověřenou kontrolou dražby ani nehodlám dražit za takovou osobu; nejsem osoba blízká dražebníkovi a licitátorovi a zaměstnanci dražebníka ani nehodlám dražit za takovou osobu; nejsem statutárním orgánem a členem statutárního nebo kontrolního orgánu dražebníka ani nehodlám dražit za takovou osobu;

 

b) nejsem osobou vyloučenou z dražby ve smyslu ustanovení § 36 odst. 6 a odst. 7 ZVD, tedy že nejsem dlužníkem ani jeho manželem, nejsem osobou, která nesmí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník, ani nehodlám dražit za takové osoby; nejsem statutárním orgánem ani členem statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka, ani nehodlám dražit za takové osoby.

c) nejsem osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ustanovení § 295 odst. 1 a odst. 2 IZ, tedy že nejsem dlužníkem, osobou mu blízkou a osobou, která s ním tvoří koncern; nejsem vedoucím zaměstnancem dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osobou jí blízkou; nejsem osobou, která vykonávala v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovala jeho majetkovou činnost; nejsem společníkem dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová; nejsem jedním z akcionářů dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu; nejsem prokuristou dlužníka; nejsem členem a náhradníkem věřitelského výboru, kterému schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty.         

d) proti mé osobě není vedena exekuce ani soudní výkon rozhodnutí.

 

 1. Nyní jste přihlášení do dražby jako účastník dražby.

 

 1. V případě, že se dražby nechcete účastnit, pak se jí účastnit nemusíte.

 

VI.

Úhrada dražební jistoty

Účastník dražby obdrží na elektronickou adresu uvedenou při registraci číslo účtu, na který je možno zaplatit dražební jistotu (pokud je vyžadována) a jedinečný variabilní symbol, který uvede do příkazu k bezhotovostní úhradě či pokladní složenky. Jako specifický symbol účastník uvede číslo OP (u fyzické osoby), anebo IČO (u právnické osoby). Draží-li manželé, popř. více osob do spoluvlastnictví, uvedou jako specifický symbol číslo OP nebo IČO jedné z osob. Je-li dražební jistota připsána na účet dražebníka do 16 hod. pracovního dne a splní-li účastník ostatní podmínky pro zápis do dražby, zapíše dražebník účastníka coby dražitele do dražby bez zbytečného odkladu, nejpozději však během následujícího pracovního dne po složení dražební jistoty. Je-li připsána dražební jistota později, prodlužuje se lhůta pro zapsání do dražby na 2 pracovní dny.

 

Dražební jistotu lze složit rovněž formou bankovní záruky za podmínek uvedených v dražební vyhlášce. Pro povolení účasti v elektronické dražbě je účastník povinen složit dražební jistotu.

 

Dražební jistota se hradí na účet dražebníka. Při úhradě dražební jistoty se řiďte dražební vyhláškou, která je přílohou každé dražby.

 

Dražebník Vám může potvrdit složení dražební jistoty pouze v případě, pokud jste do příslušné dražby přihlášeni jako účastník dražby.

 

Dražební jistota bude neúspěšným účastníkům dražby vrácena po skončení dražby převodem na jejich účet. Jistota bude vrácena na bankovní účet, ze kterého byla poukázána.

 

VII.

Schválení/připuštění do dražby dražebníkem

 

Dražebník Vás může označit za aktivního účastníka dražby pouze v případě, že jste se do dražby přihlásili a splnili jste podmínky pro účast v dražbě (aktuální ověřená totožnost a připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka).

 

Schválení ze strany dražebníka může probíhat v různých časových intervalech. Pokud splníte podmínky s výrazným předstihem, můžete na schválení čekat i několik dní. Připuštění přihlášeného účastníka dražby, který splnil podmínky pro účast v dražbě, by měl dražebník provést nejpozději hodinu před zahájením dražby. 

 

Zpráva o tom, že je jste jako dražitel zapsán do seznamu účastníků dražby a jste oprávněn činit podání, je zaslána dražiteli na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Takto zapsanému účastníkovi elektronické dražby bude v elektronickém dražebním systému umístěném na Portálu přidělen jedinečný identifikátor, který je účastníkovi dražby náhodně přidělen v rámci každé elektronické dražby.

 

VIII.

Průběh dražby

 

Před zahájením dražby by se měl zájemce o dražbu přesvědčit, zda je v příslušné dražbě schváleným účastníkem dražby.

 

Po schválení ověřeného uživatele se účastníkovi dražby v dané dražbě vygeneruje unikátní identifikátor, který slouží k anonymnímu označení účastníka dražby v průběhu dražby. Účastníci v elektronické dražbě vystupují pod svým anonymním identifikátorem.

 

Pokud se účastník účastní více dražeb, má pro každou dražbu vygenerován jiný identifikátor.

 

Elektronická dražba je v daný čas zahájena automaticky a začne odpočítávání času.

 

Elektronická dražba probíhá v předem vymezeném časovém úseku, v rámci kterého jsou účastníci dražby oprávněni činit podání (příhozy). Tento časový úsek je uveden vždy v dražební vyhlášce. 

 

Elektronickou dražbu provádí a jednotlivá rozhodnutí v průběhu elektronické dražby činí licitátor. Veškerý časový průběh elektronické dražby se řídí časem serveru, na němž je spuštěn Portál, a jenž se řídí dle světového koordinovaného času UTC (Coordinated Universal Time). Po zahájení elektronické dražby se na detailu dražby zobrazuje historie učiněných podání (příhozů) včetně označení účastníků dražby prostřednictvím jejich identifikátoru, výše dosažené ceny a zbývající doba, během které lze činit podání. 

 

VIDEONÁVOD JAK SE ÚČASTNIT DRAŽBY LZE SHLÉDNOUT NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZU:

https://www.youtube.com/watch?v=GEZ6Frwa3P8

 

V čase zahájení elektronické dražby je účastníkovi elektronické dražby ve virtuální dražební síni umožněno činit podání. Při činění podání je účastník dražby před odesláním svého podání dotázán elektronickým dražebním systémem, zda chce skutečně učinit podání v takové výši, která je zobrazena elektronickým dražebním systémem nebo kterou zadal do odpovídajícího pole v elektronickém dražebním systému. Každé podání tak je rozděleno do dvou kroků, a to podání a potvrzení podání. 

 

První nabídka je potvrzením vyvolávací ceny. Účastníci jsou svými podáními (příhozy) vázáni, učiněné podání (příhoz) nelze vzít zpět. 

 

VĚNUJTE POZORNOST VYPLŇOVÁNÍ ČÁSTKY PŘÍHOZU. ZADÁVEJTE POUZE ČÁSTKU, O KTEROU CHCETE ZVÝŠIT POSLEDNÍ PODÁNÍ. 

 

Zadávaná částka musí být shodná nebo vyšší, než je stanovený minimální příhoz, v opačném případě je příhoz neplatný.

 

Účastníci nemohou činit stejné podání. První nejnižší podání (příhoz) musí být minimálně ve výši vyvolávací ceny. Každé následující podání (příhoz) musí být minimálně navýšeno o minimální podání (příhoz) stanovený v dražební vyhlášce, v opačném případě k němu nebude v elektronické dražbě přihlíženo. V případě, že je ve stejný okamžik učiněno podání dvěma nebo více účastníky, přihlíží se k podání, které bylo prostřednictvím sítě elektronických komunikací do elektronického dražebního systému přeneseno a tímto systémem zaznamenáno nejdříve. Elektronický dražební systém neumožňuje, aby více účastníků učinilo stejné nejvyšší podání, vyjma účastníka, jemuž svědčí předkupní právo.

 

Jako ochrana proti podání ve výši dvojnásobku (2x) vyvolávací ceny (nebo ještě vyššímu podání) draženého předmětu nelze překročit dražebníkem interně nastavený maximální příhoz.

 

V čase zahájení dražby se ve virtuální dražební síni zobrazí povinné údaje vyvolání licitátora společně s výzvou k možnosti činění podání na dražbě. 

 

Čas do konce elektronické dražby je účastníkovi elektronické dražby zobrazen po celou dobu dražby ve virtuální dražební síni, a to ve formě odpočítávání. Zároveň je účastník elektronické dražby ve virtuální dražební síni informován o podáních ostatních účastníků elektronické dražby a akcích licitátora. 

 

Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání, se zobrazují následující výzvy a prohlášení: 

a) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“, 

b) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 2 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Podruhé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“, 

c) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývá 1 minuta, je účastníkům dražby zobrazeno prohlášení „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“. 

V okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Potřetí pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“ a přijímání dalších podání je zastaveno. 

 

Nastává automatická kontrola dostupnosti serveru a v případě, že je zjištěna nedostupnost serveru více než o 1 (jednu) minutu, dochází k prodloužení času dražby o jednu (1) hodinu.

 

Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkem dražby, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven. 

 

Bez zbytečného odkladu po uplynutí doby, během které lze činit podání, udělí licitátor příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání (příhoz). Následně je dražba ukončena a je udělen příklep „Vydraženo“.

 

Má-li některý z účastníků elektronické dražby předkupní právo k předmětu dražby a doloží-li je dražebníkovi listinami, nebo jejich úředně ověřenými kopiemi do okamžiku zahájení elektronické dražby, není stanoveným příhozem vázán; učiní-li tento účastník dražby podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Pro účastníky dražby – spoluvlastníky předmětu dražby a osoby oprávněné vůči předmětu dražby z předkupního práva platí zvláštní ustanovení obsažená v ZVD, a to ustanovení § 23 odst. 11 ZVD (v případě DD) a ustanovení § 47 odst. 11 a 12 ZVD (v případě ND). V případě, že existuje více osob , kterým svědčí (smluvní/zákonné) předkupní právo k předmětu dražby a tyto osoby dorovnaly nejvyšší podání, pak je provedeno losování. Los rozhodne o tom, komu z  těchto spoluvlastníků udělí licitátor příklep.

Konkrétně v případě, že existuje více osob, kterým svědčí předkupní právo k předmětu dražby a tyto osoby dorovnaly nejvyšší podání, licitátor po ukončení dražby tyto osoby vyrozumí, že předmět dražby vydražilo více vydražitelů a současně je sezve na určité místo (zpravidla do sídla dražebníka) tak, aby se všechny osoby mohly sejít. Schůzka zpravidla proběhne do 10-ti dnů ode dne konání dražby. Případné zastoupení vydražitelů na schůzce je možné pouze na základě plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem zmocněnce i zmocnitele. Los rozhodne o tom, komu z vydražitelů udělí licitátor příklep. Losování proběhne tak, že licitátor připraví několik listin (případně plastových tabulek) o
shodné velikosti, a to v počtu osob odpovídající počtu vydražitelů, přičemž pouze na jednom listu (tabulce) bude z jedné strany napsáno „vydraženo“. Tyto listy (tabulky) budou vloženy do neprůhledné nádoby a poté každý z účastníků losování vytáhne jeden list (tabulku).
Losovat se bude v pořadí podle dražebních čísel udělených dražitelům v příslušné dražbě, a to počínaje od nejnižšího čísla k nejvyššímu. Tomu, kdo vytáhne listinu (tabulku) s označením „vydraženo“, udělí licitátor příklep. Udělením příklepu je dražba ukončena. Losování
proběhne za účasti notáře, který osvědčí průběh losování.

Udělením příklepu je dražba ukončena.

 

Na detailu dražby se zobrazí informace o udělení příklepu, výše ceny dosažené vydražením a označení identifikátoru vydražitele. Informace o ukončení dražby bude emailem odeslána každému účastníkovi dražby na jeho adresu elektronické pošty. 

 

Po ukončení elektronické dražby je účastníkovi elektronické dražby znemožněno činit podání. Vydražiteli v elektronické dražbě je dražebníkem odeslána emailová zpráva s informací o ukončení dražby (ostatní účastníci dražby tuto informaci uvidí zveřejněnou ve virtuální dražební síni).

 

Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, (a to ani po jeho případném snížení v dražbě dobrovolné o částku sjednanou ve Smlouvě o provedení dražby), licitátor dražbu ukončí. 

 

Elektronická dražba probíhá v českém jazyce a veškerá podání lze učinit pouze v české měně – měna CZK/koruna česká. 

 

IX.

Vrácení dražební jistoty

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota způsobem uvedeným v dražební vyhlášce.

 

Dražebník vrátí neúspěšným účastníkům dražby dražební jistotu obvykle do tří pracovních dnů od skončení dražby, a to takto:

 1. zpět na bankovní účet uvedený v registraci;
 2. pokud není bankovní účet uvedený v registraci, vrací se dražební jistota zpět na bankovní účet, ze kterého byla odeslána;
 3. účastníci dražby, kteří složili dražební jistotu v hotovosti, musí o vrácení požádat dražebníka výhradně na email uvedený ve virtuální dražební síni a to z emailu uvedeného v registraci. V žádosti musí být uvedeno číslo dražby. Žádost musí dále obsahovat sdělení čísla bankovního účtu a naskenovaný doklad o složení jistoty;

 

V případě dalších dotazů kontaktujte administrátora dražeb, společnost DM RESTART, s.r.o., se sídlem Opavská 522/5, 794 01 Krnov, IČO 05790948, email: info@dm-drazby.cz

 

 

 

Za DM RESTART s.r.o.

Tomáš Majzlík, jednatel